Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203917
ID oznámenia: 
15810
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER DUJAVA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO POPRAD-TATRY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOV-VIA, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(POLLY COMP & CONSULTING, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MSZ
(MESTO POPRAD)
požitky: PLAT POSĽANCA MSZ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRAVALÝ TRÁVNATY PORAST; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1566; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1566; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1566; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1903; podiel: 1/6
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1903; podiel: 1/6
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1902; podiel: 807/10684
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 1755; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 1755; podiel: 1/1
BYT V RODINNOM DOME; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 12884; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 12882; podiel: 2/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 03. 2019
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 30. 04. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie POPRAD-VEĽKÁ, rok zač. užívania: 1986, spôsob užívania: RODINNÝ DOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->