Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K162073
ID oznámenia: 
15788
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. PETER ĎURČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
37970 € (z výkonu verejnej funkcie), 15520 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMORÍN, MLIEČNO; číslo LV: 1211; podiel: 1/4
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie RUŽINOV, NIVY; číslo LV: 3322; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM S GARÁŽOU; kat. územie ŠAMORÍN, MLIEČNO; číslo LV: 1224; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie RUŽINOV, NIVY; číslo LV: 3322; podiel: 1/1 BSM
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MALÁ HRADNÁ; číslo LV: 1015; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie MALÁ HRADNÁ; číslo LV: 975; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÁ HRADNÁ; číslo LV: 1112; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, NÁRAMKOVÉ HODINKY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE A AKCIE, podiel: 100%
PRÁVO NA VYPLATENIE Z DIVIDEND PLYNÚCE Z PODIELU V OS, podiel: 100%
OBCHODNÉ PODIELY V SPOLOČNOSTIACH, podiel: 100%
POHĽADÁVKY Z PÔŽIČIEK, podiel: 100%
OBCHODNÉ PODIELY V DVOCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 8%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, CENINY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 21. 08. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 01. 2017
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 04. 2008
PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->