Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC213135
ID oznámenia: 
18793
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Bc. PETER DÁVID, MBA
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA - POZEMOK; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2774; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2774; podiel: 50%
GARÁŽ; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2774; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 4019; podiel: 1%
SPOLOČNÉ ČASTI DOMU; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3984; podiel: 1%
BYT; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3984; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 15. 06. 2005
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 18. 04. 2006
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%., dátum vzniku: 17. 10. 2008
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 14. 04. 2015
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 03. 02. 2021
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 16. 09. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 26. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->