Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203356
ID oznámenia: 
16951
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER BAGIN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST II., S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ RASTOVÝ KAPITÁLOVÝ FOND, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INVEAST SK, S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ŽILINA INVEST, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie MALINOVO; číslo LV: 2730, 1925; podiel: BSM
POZEMKY; kat. územie CHVOJNICA; číslo LV: 232; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA OD TRETEJ OSOBY, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 04. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW , rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->