Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G162112
ID oznámenia: 
16742
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PAVOL ŽILINČÍK, MPP
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 28636 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KANCELÁR VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN MANAGEMENT BOARD
(EU AGENCY FOR FUNDAMFNTAL RIGHTS)
požitky: 0
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 77; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 77; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 77; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 77; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 77; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie PONIKY; číslo LV: 1007; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie PONIKY; číslo LV: 1007; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie PONIKY; číslo LV: 1007; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie PONIKY; číslo LV: 1007; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->