Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203275
ID oznámenia: 
15594
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. Ing. PAVOL ŠVEC, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY, S.R.O.)
požitky: PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT ; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 10394; podiel: 50%
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 394 394/1 /2; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCHA, TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SVÄTÝ JÚR; číslo LV: 2504/2 2006 - 7; podiel: 25%
POZEMOK, RODINNÝ DOM; kat. územie PRELLENKIRCHEN; číslo LV: 491/20; podiel: 50%
ORNÁ PLOCHA, PORASTY; kat. územie NEDED; číslo LV: 3852/2 AŽ 12374; podiel: 50%
ORNÁ PLOCHA, ZÁHRADY, TRÁVNE PORASTY; kat. územie NEDED; číslo LV: 2099 AŽ 12442 4527 2466 - 68 - 72; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2013, podiel: 50%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2014, podiel: 50%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2009, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD , podiel: 50%
VKLAD, podiel: 50%
VKLAD , podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->