Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202919
ID oznámenia: 
16942
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PAVEL MOCKOVČIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK ASSET MANAGEMENT, SPRÁV. SPOL., A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VENTURE TO FUTURE FUND, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVAK ASSET MANAGEMENT, SPRÁV. SPOL., A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(BOATAROUND.COM, A.S.)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
ČLEN DOZORNEJ RADY
(QRES TECHNOLOGIES S.R.O.)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT + PODIEL NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie PRAHA KARLÍN; číslo LV: 1350; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie MYJAVA RUDNÍK; číslo LV: 1094; podiel: 36%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MYJAVA RUDNÍK; číslo LV: 348; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
ÚČTY V BANKÁCH, HOTOVOSŤ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 17. 08. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->