Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203992
ID oznámenia: 
16046
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ĽUBOMÍR SCHWEIGHOFER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP-DISTRIBÚCIA A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDr. ĽUBOMÍR SCHWEIGHOFER ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2222,2856; podiel: 1/1 BSM
BYT, NEBYTOVÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7588,8253; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 10125; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM, OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4263; podiel: 1/1 BSM
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5842,7432; podiel: 1/1 BSM
BYT, OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,NEBYTOVÁ PLOCHA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2443; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 49%
PÔŽIČKA TRETEJ OSOBE, podiel: BSM
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH A V HOTOVOSTI, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->