Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203094
ID oznámenia: 
16250
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ONDREJ URBAN, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ/SPOLOČNÍK
(URBAN RE S.R.O.)
KONATEĽ/SPOLOČNÍK
(URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT (3-IZBOVÝ); kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 2993; podiel: 1/1
POZEMOK / ORNÁ PÔDA; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 8849; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: AUDI A6, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 1/3
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie NOVÉ MESTO, rok zač. užívania: 2015, spôsob užívania: KANCELÁRIA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->