Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202981
ID oznámenia: 
16689
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ONDREJ BRENDZA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
44553 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(STROPKOVSKÁ SOCIÁLNA, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ZMOS
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(BYHOS, SPOL. S R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MŠK TESLA STROPKOV, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 59; podiel: 42/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 59; podiel: 42/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 149; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 150; podiel: 8/16
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 89; podiel: 54249/1695004
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 364; podiel: 1/40
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 364; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 353; podiel: 2/795
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 353; podiel: 2/795
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 353; podiel: 2/795
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 316; podiel: 4/795
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 313; podiel: 1/15
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 313; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 149; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 387; podiel: 5/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 385; podiel: 37/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 385; podiel: 37/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 703; podiel: 1680/117600
ZÁHRADA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 683; podiel: 10/180
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 660; podiel: 1680/117600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 659; podiel: 1680/117600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 658; podiel: 1680/117600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 657; podiel: 1680/117600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 656; podiel: 1680/117600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 655; podiel: 1680/117600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 654; podiel: 1680/117600
ZÁHRADNÁ CHATA; kat. územie TISINEC; číslo LV: 613; podiel: BSM 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOLBOVCE; číslo LV: 193; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 703; podiel: 1680/117600
RODINNÝ DOM; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 1674; podiel: BSM 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 1674; podiel: BSM 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 1674; podiel: BSM 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 3685; podiel: 7/795
LESNÝ POZEMOK; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 3748; podiel: 7/795
LESNÝ POZEMOK; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 3764; podiel: 4/9
LESNÝ POZEMOK; kat. územie STROPKOV; číslo LV: 3767; podiel: 181/15900
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TISINEC; číslo LV: 613; podiel: BSM 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TISINEC; číslo LV: 613; podiel: BSM 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 644; podiel: 719/63600
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 633; podiel: 1680/117600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 633; podiel: 1680/117600
VODNÁ PLOCHA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 592; podiel: 20/2061
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 592; podiel: 20/2061
ZÁHRADA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 565; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 493; podiel: 7/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 493; podiel: 7/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 455; podiel: 900/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 455; podiel: 900/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZNCA; číslo LV: 416; podiel: 2025/8640
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 416; podiel: 2025/8640
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 790; podiel: 199167/6519457
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 592; podiel: 20/2061
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 592; podiel: 20/2061
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 620; podiel: 1680/117600
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 620; podiel: 1680/117600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 619; podiel: 1680/117600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 574; podiel: 719/63600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 574; podiel: 719/63600
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 562; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 562; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNICA; číslo LV: 490; podiel: 10/180
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BREZNICA; číslo LV: 895; podiel: 4/795
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1998, podiel: BSM 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2004, podiel: BSM 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM 1/1, dátum vzniku: 11. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->