Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203161
ID oznámenia: 
15267
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. OLIVER FELSZEGHY, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ZAMESTNANEC
(SLOVAK TELEKOM A.S.)
KONATEĽ
(DIGI SLOVAKIA S.R.O.)
KONATEĽ
(OFCON S.R.O)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 24; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 24; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 24; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 24; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4348; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4348; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie SUCHOHRAD; číslo LV: 747; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SUCHOHRAD; číslo LV: 747; podiel: 1/1
OVOCNÝ SAD; kat. územie SUCHOHRAD; číslo LV: 747; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE DOMÁCNOSTÍ, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 13. 07. 2018
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 06. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie SUCHOHRAD, rok zač. užívania: 2005, spôsob užívania: CHATA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->