Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202915
ID oznámenia: 
16950
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. OĽGA POLÁŠKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU ZVOLEN)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 1123; podiel: 1/10
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 1243; podiel: 1/10
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 2384; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 2033; podiel: 2/10
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 2213; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 1758; podiel: 1/5
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOBRÁ NIVA; číslo LV: 1018; podiel: 1/15
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie DEDINKA PRI DUNAJI, rok zač. užívania: 2010, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->