Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD081028
ID oznámenia: 
16983
titul, meno, priezvisko: 
prof. Ing. PAVOL OCHOTNICKÝ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXIMBANKA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S. NÁSTUPCA PO SLOVAK INVESTMENT HOLDING)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (MINCOVŇA KREMNICA ŠP)
príjmy za rok 2019: 
8150 € (z výkonu verejnej funkcie), 52485 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN/PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(EXIMBANKA SR)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE ČLENAZPREDSEDU OD OPÄTOVNÉHO MENOVANIA/ZVOLENIA DO FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 1942; podiel: 2%
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2131; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2075; podiel: 3%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3192; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3184; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 1202; podiel: 10%
ZÁHRADY, VINICE, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 1202; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3769; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 2514; podiel: 5%
LES; kat. územie PRAŠNÍK; číslo LV: 4835; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3849; podiel: 10%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3747; podiel: 0,02%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3690; podiel: 5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3849; podiel: 10%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3749; podiel: 0,02%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: LANDROVER, rok výroby: 2005, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
STAV NA ÚČTOCH, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->