Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214166
ID oznámenia: 
15825
titul, meno, priezvisko: 
Ing. NORBERT TINKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, PODIEL K POZEMKU A DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5856; podiel: 1/1
BYT, PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 2983; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5286; podiel: 258/10000
BYT, PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5289; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6148; podiel: 259/10000
BYT, PODIEL K POZEMKU A DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/1
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
DÔCHODCOVSKÉ SPORENIE, podiel: 1/1
POHĽADÁVKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 06. 2003
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 10. 2010
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 03. 2012
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 05. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->