Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202516
ID oznámenia: 
16189
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. NADEŽDA BABIAKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
39119 € (z výkonu verejnej funkcie), 3145 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(BYTOVÁ SPRÁVA S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MESTSKÉ LESY, SPOL. S.R.O.)
požitky: NEMÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NEMOCNICA BANSKÁ ŠTIAVNICA, A.S.)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY ŠKOLY
(SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA)
požitky: NEMÁM
ČLEN SPRÁVNEJ RADY ŠKOLY
(HUDOBNÁ A UMELECKÄ AKADÉMIA J. ALBRECHTA)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(AKADÉMIA UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ - ŽIARSKY REGIÓN)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(REGIÓN BANSKA ŠTIAVNICA - OOCR)
požitky: NEMÁM
REGIONÁLNY KOORDINÁTOR
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 3512; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 2286; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 2286; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 4504; podiel: 5/16
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 2286; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 4504; podiel: 5/16
GARÁŽ; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 2854; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->