Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZI172192
ID oznámenia: 
16677
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MONIKA KOHÚTOVÁ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
141161 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EXIMBANKA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie ALEKŠINCE; číslo LV: 744; podiel: 3/4
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA, VINOHRADY; číslo LV: 5783; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA, VINOHRADY; číslo LV: 4858; podiel: 1/4
BYT, SPOLUVL.PODIEL NA NEBYTOVÉ PRIESTORY - GARÁŽOVÉ MIESTO; kat. územie BRATISLAVA, NOVÉ MESTO; číslo LV: 4919; podiel: 1/1
BYT, 2 NEBYTOVÉ PRIESTORY (GARÁŽOVÉ MIESTA); kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 8023; podiel: 1/1
BYT,GARÁŽ; kat. územie NITRA; číslo LV: 5563, 835; podiel: 1/2
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie HAINBURG AN DER DONAU; číslo LV: 854, 2031; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->