Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121544
ID oznámenia: 
15445
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN MOJŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ARRIVA LIORBUS, A.S. RUŽOMBEROK)
príjmy za rok 2019: 
29287 € (z výkonu verejnej funkcie), 52302 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PROKURISTA
(VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, A.S.)
požitky: NIESÚ
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ)
požitky: NIE SÚ
ČLEN SPRÄVNEJ RADY
(KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU)
požitky: NIE SÚ
PODPREDSEDA RADY AEROKLUBU
(AEROKLUB RUŽOMBEROK)
požitky: NIE SÚ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 2502; podiel: BSM
CHATA; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 1331; podiel: BSM
ZASTAVANÝ POZEMOK; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 1442; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VW, rok výroby: 2016, podiel: BSM
ZARIADENIE DOMU, podiel: BSM
ÚSPORY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZÁLOŽNÉ PRÁVO, podiel: BSM
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->