Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
J151853
ID oznámenia: 
15706
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KAROL MITRÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
60351 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1731,1734; podiel: 50 %
STAVBA DOM, ZÁHRADY, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie MLYNKY; číslo LV: 290/1, 289, 291; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MLYNKY; číslo LV: 290/2; podiel: 50 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE DOMU SPIŠSKÁ NOVÁ VES A MLYNKY, podiel: 50%
HOTOVOSŤ NA OSOBNOM ÚČTE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->