Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202763
ID oznámenia: 
15269
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MIROSLAVA VALLOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL-POZEMKY; kat. územie DRIEŇOVO; číslo LV: 79; podiel: 3/72
DOM A ZÁHRADA; kat. územie JARNÁ; číslo LV: 78; podiel: 1/1
DOM A ZÁHRADA; kat. územie JARNÁ; číslo LV: 80; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL 268/5740 BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 199; podiel: 1/1
REKREAČNÝ DOM; kat. územie DRIEŇOVO; číslo LV: 79; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie DRIEŇOVO; číslo LV: 79; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie JARNÁ; číslo LV: 201; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->