Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202379
ID oznámenia: 
15522
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. Mgr. MIROSLAV SUJA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ROMI TRADE S.R.O.)
KONATEĽ
(GASTROSPOL S.R.O.)
KONATEĽ
(MIROSLAV SUJA S.R.O.)
KONATEĽ
(M & J HOLDING S.R.O.)
KONATEĽ
(M & J TRADE PLUS)
KONATEĽ
(OUTRED S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ROMI TRADE S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(O.Z. NAŠE SLOVENSKO POMÁHA)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA STRANY
(KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie DETVA; číslo LV: 9552; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DETVA; číslo LV: 9552; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DETVA; číslo LV: 9126; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DETVA; číslo LV: 9126; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DETVA; číslo LV: 9466; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE; kat. územie DETVA; číslo LV: 12073; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DETVA; číslo LV: 1894; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V HOTOVOSTI, podiel: 1/1
5X PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 05. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->