Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203932
ID oznámenia: 
17476
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV RECKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SAP SLOVENSKO S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 3404; podiel: 1/4
BYT; kat. územie BRATISLAVA 3 VINOHRADY; číslo LV: 6366; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA 3 VINOHRADY; číslo LV: 6366; podiel: 2953/66766
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA 3 VINOHRADY; číslo LV: 6366; podiel: 2907/66766
PARCELY - OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA 3 VINOHRADY; číslo LV: 3951; podiel: 0,02 %
PARCELY - ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA; kat. územie BRATISLAVA 3 VINOHRADY; číslo LV: 6366; podiel: 0,03 %
PARCELY - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISL AVA 3 VI NOHRADY; číslo LV: 6366; podiel: 0,01 %
PARCELY - ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA; kat. územie BRATISLAVA 3 VINOHRADY; číslo LV: 6366; podiel: 0,01 %
PODIEL NA POZEMKU; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 3404; podiel: 0,01 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA OSOBNOM ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 10. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->