Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202605
ID oznámenia: 
16869
titul, meno, priezvisko: 
MIROSLAV MAREK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPOLOČNOSŤ PRE SKADOVANIE A.S. )
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZASOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 7777; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6128; podiel: BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 658; podiel: 1/60
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 7354; podiel: 1/5568
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 5384; podiel: 2/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4448; podiel: 1/60
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4449; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4226; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 5274; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4451; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MALACKY; číslo LV: 10361; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MALACKY; číslo LV: 5276; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4489; podiel: 1/60
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2002, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 80%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 50%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 07. 02. 2018
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 12. 2018
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 17. 10. 2018
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 17. 01. 2019
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 07. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->