Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203797
ID oznámenia: 
15270
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MIROSLAV BELICA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REUBLIKY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(BONELITY, S.R.O.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(SAPTA, A.S.)
KONATEĽ
(FLEXI INVEST, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 1653; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 1653; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 1653; podiel: 1/1
OBJEKT NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 1653; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 5849; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6146; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 8051; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR, GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7604; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OBRAZY, HODINKY, ŠPERKY, podiel: 1/1
VYBAVENIE BYTU/DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE V HOTOVOSTI, VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/1
PRÁVA K UŽÍVANIU APARTMÁNU, podiel: 1/1
INVESTÍCIE A OBCHODNÉ PODIELY V SPOLOČNOSTI, CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
ZMLUVA O VÝSTAVBE, podiel: 1/1
POHĽADÁVKY Z PÔŽIČIEK, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 11. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->