Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202845
ID oznámenia: 
16614
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIRIAM LAPUNÍKOVÁ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANKYŇA MSZ
(MESTO BANSKÁ BYSTRICA)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3775; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie NEMCE; číslo LV: 997, 998; podiel: 1/34
BYT; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 5675; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠALKOVÁ; číslo LV: 1551; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 298; podiel: 1/7 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8491 ,7926; podiel: BSM
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8712, 8760,8783; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3643; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2016, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 22. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->