Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203235
ID oznámenia: 
16437
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILOŠ TOMÁŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ŠTADIÓN A. S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ SEKCIE ŠPORTU
(MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7173; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4357; podiel: 1/2, 1/1
ZÁHRADY, GARÁŽE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1171; podiel: 1/2, 1/1
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie SENEC; číslo LV: 8495; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 7605; podiel: 1/2
TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRONSEK; číslo LV: 411,618,590,249,261,265,619,435; podiel: PODIELNIK
TRÁVNY PORAST,VODNÁ PLOCHA,OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRONSEK; číslo LV: 475,476,477,511,609,604; podiel: PODIELNIK
ZASTAVANÉ PLOCHA A NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7394; podiel: SPOLUVLASTNÍK
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9569; podiel: SPOLUVLASTNÍK
STAVBY; kat. územie STARÉMESTO; číslo LV: 7395; podiel: SPOLUVLASTNÍK
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2014
MOTOCYKEL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->