Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZB151845
ID oznámenia: 
10208
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MILAN VAVREK
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
zástupca štátu v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (NEMOCNICA POPRAD, A.S., POPRAD)
príjmy za rok 2018: 
46193 € (z výkonu verejnej funkcie), 28885 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2018: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2018: 
11000 €
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NEMOCNICA POPRAD, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT ZAPÍSANÝ V ZOZNAME SAK POD Č. 3692
(JUDr. Mgr. MILAN VAVREK, ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LIESEK; číslo parcely: 210/1; LV č. 795; podiel: 100 %
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie SLANICA; LV č. 1799; podiel: 100 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LIESEK; číslo parcely: 1681; podiel: 100 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL
OSOBNÝ AUTOMOBIL
OSOBNÝ AUTOMOBIL
HYPOTEKÁRNY ÚVER

Deň v parlamente

<- ->