Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202746
ID oznámenia: 
15646
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN ŠOVČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BOJNICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 864; podiel: 1/5
RODINNÝ DOM; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 579; podiel: 1/1 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 379, 419; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 419; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 588; podiel: 12/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 588; podiel: 12/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 769; podiel: 54/160
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 1050; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 527, 803, 523; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 264; podiel: 2/50
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 864; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 864; podiel: 1/5
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 523; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 650; podiel: 6/420
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 860, 862; podiel: 6/420
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 862; podiel: 6/420
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 861, 863; podiel: 6/420
ZÁHRADA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 523; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 523; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 344; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 344; podiel: 7/16
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 344; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 873; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 900; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 727; podiel: 3/78
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 427, 289; podiel: 3/6
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 289; podiel: 3/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 407, 34, 708, 409; podiel: 3/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ ČAUSA; číslo LV: 473, 272, 273; podiel: 1/120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ ČAUSA; číslo LV: 539, 682, 683, 871, 872; podiel: 5/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĹKÁ ČAUSA; číslo LV: 268; podiel: 5/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ ČAUSA; číslo LV: 267; podiel: 5/16
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ ČAUSA; číslo LV: 269; podiel: 5/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ ČAUSA; číslo LV: 270; podiel: 5/3840
URBÁR; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 529; podiel: 24/4992
URBÁR; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 590; podiel: 1925/399360
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 851, 1062, 1063; podiel: 7/420
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 852, 853; podiel: 7/420
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 587; podiel: 7/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 587; podiel: 7/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 409, 708; podiel: 3/12
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 409, 708; podiel: 3/12
LESNÝ POZEMOK; kat. územie CHRENOVEC; číslo LV: 708; podiel: 3/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 6626; podiel: 62/3097
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 7353; podiel: 4974/278544
BYT; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 6626, 7354; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->