Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202521
ID oznámenia: 
16980
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN GURA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
44650 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(VÚC)
požitky: ODMENA
PREDSEDA
(BENFICA GEMM)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(OZVENA ČADCA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ČADCA; číslo LV: 5814; podiel: BSM 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 5814; podiel: BSM 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: INSIGNIA, rok výroby: 2007, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČET, podiel: 100%
ÚČET, podiel: 100%
ÚČET, podiel: 100%
VÝŠKA OBCHODNÉHO PODIELU, podiel: 50%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 05. 02. 2001
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->