Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
R202495
ID oznámenia: 
15803
titul, meno, priezvisko: 
doc. Ing. MILAN BELICA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
59918 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA J. SELYEHO)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1773; podiel: 648/178591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1773; podiel: 400/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1851; podiel: 1/6
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1603; podiel: 400/178591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1747; podiel: 20/4260
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1747; podiel: 20/4260
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2295; podiel: 20/4260
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2295; podiel: 20/4260
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2295; podiel: 20/4260
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1851; podiel: 1/6
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2294; podiel: 648/178591
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2294; podiel: 400/178591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1585; podiel: 20/4260
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1585; podiel: 20/4260
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1603; podiel: 648/178591
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
VODNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1585; podiel: 20/4260
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1585; podiel: 20/4260
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1585; podiel: 20/4260
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
VODNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1585; podiel: 20/4260
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 15; podiel: 648/178591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 15; podiel: 400/178591
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 15; podiel: 400/178591
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2295; podiel: 20/4260
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2361; podiel: 648/178591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 15; podiel: 648/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1543; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1576; podiel: 20/4260
VINICA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1683; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 2361; podiel: 400/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 120; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 8069; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 7735; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 8163; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 814; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 866; podiel: 648/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 866; podiel: 400/178591
VINICA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 120; podiel: 1/5
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 161; podiel: 648/178591
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 161; podiel: 400/178591
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 7977; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 7977; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 8068; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie TOPOĽČIANKY; číslo LV: 3404; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JEDĽOVÉ KOSTOĽANY; číslo LV: 2687; podiel: 1/1
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4908; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 656; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 656; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 656; podiel: 1/1
BYT; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 3944; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 3944; podiel: 57405/899530
RODINNÝ DOM; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 7977; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4513; podiel: 4000/1293322
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4513; podiel: 4000/1293322
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 9134; podiel: 4000/1293322
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1256; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1414; podiel: 648/1788591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1414; podiel: 400/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1159; podiel: 3/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1230; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1256; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1418; podiel: 400/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1425; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1543; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1415; podiel: 648/178591
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1415; podiel: 400/178591
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1418; podiel: 648/178591
TRVALÝ TRÁVNATY PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1058; podiel: 4/5
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1124; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1159; podiel: 3/5
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 879; podiel: 400/178591
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 967; podiel: 1/5
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 995; podiel: 1/20
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 879; podiel: 648/178591
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 879; podiel: 648/178591
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 879; podiel: 400/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1050; podiel: 400/178591
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1058; podiel: 4/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1058; podiel: 4/5
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1050; podiel: 648/178591
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1050; podiel: 648/178591
ZÁHRADA; kat. územie HOSTIE; číslo LV: 1050; podiel: 400/178591
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2014, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2019, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->