Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203245
ID oznámenia: 
15392
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TIBOR MIKUŠ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREZIDENT
(SLOVENSKÉ JADROVÉ FÓRUM)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SUCHÁ NAD PARNOU; číslo LV: 1642; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SUCHA NAD PARNOU; číslo LV: 469; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEČOVSKÁ POLIANKA; číslo LV: 3052,2985,2986,2990; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA,VODNÉ ZASTAVANE PLOCHY, ZÁHRADA; kat. územie SEČOVSKA POLIANKA; číslo LV: 2989,2998,2991; podiel: 100 %
TRÁVNE PORASTY,VODNÉ PLOCHY,ORNÁ PÔDA; kat. územie TÔNE; číslo LV: 925,371,1218,933; podiel: 6,25-25%
ORNÁ PÔDA,ZASTAVANÉ PLOCHY,TRÁVNY PORASTY; kat. územie TÔNE; číslo LV: 1214,12,9; podiel: 6,25-25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2003, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMU,UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 50%
KNIHY, ZBRANE, ZÁHRADNÁ TECHNIKA, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PADIERE, podiel: 100%
PODIELY A.S., podiel: 67%
existencia záväzku: 
OSOBNÁ PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 10. 2002
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2006
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->