Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202732
ID oznámenia: 
16206
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MICHAL NOVOTNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 1389; podiel: 1/864 BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 1751; podiel: 1/540 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 2181; podiel: 1/432 BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 1750; podiel: 1/540 BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 1746; podiel: 1/540 BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 1747; podiel: 1/540 BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BRUSNO; číslo LV: 2264; podiel: 1/432 BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BRUSNO; podiel: 1/432 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
LEASING, podiel: BSM, dátum vzniku: 11. 04. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
DOM, kat. územie KITTSEE (RAKÚSKO), rok zač. užívania: 2011, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO (LEASING), továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->