Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204017
ID oznámenia: 
16050
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MICHAL NEUWIRTH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, N.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SVIT; číslo LV: 1233; podiel: 1/1
POZEMOK-ZÁHRADY; kat. územie SVIT; číslo LV: 2474; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SVIT; číslo LV: 2474; podiel: 1/1
BYT; kat. územie SVIT; číslo LV: 1892; podiel: 1/2
SPOLOČNÉ ČASTI,ZARIADENIA DOMU A SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU; kat. územie SVIT; číslo LV: 1892; podiel: 819/10000
GARÁŽ; kat. územie SVIT; číslo LV: 1233; podiel: 1/1
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SVIT; číslo LV: 2579; podiel: 1/161
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SVIT; číslo LV: 2579; podiel: 1/161
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/2, dátum vzniku: 02. 11. 2011
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/2, dátum vzniku: 12. 08. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->