Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203018
ID oznámenia: 
16821
titul, meno, priezvisko: 
MVDr. MICHAL KAPUSTA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
32333 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA ZDRUŽENIA
(SPIŠSKÝ HRADPODBRANISKO ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PO)
požitky: BEZ POŽITKOV
ČLEN DOZORNEJ RADY
(SEZO-SPIŠ, ZDRUŽENIE OBCÍ)
požitky: BEZ POŽITKOV
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: BEZ POŽITKOV
RIADITEĽ
(PRO COMITATU N. O.)
požitky: BEZ POŽITKOV
ČLEN DOZORNEJ RADY
(EKOVER S.R.O.)
požitky: BEZ POŽITKOV
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 1265; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 1327; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 3263; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 5133; podiel: 2/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 5131; podiel: 1283/24000
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 5125; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 5121; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 329; podiel: 2/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4488; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4444; podiel: 1/16
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 3401; podiel: 1/24
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 2605; podiel: 1/6
TRVALY TRÁVNY PORAST; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 6445; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 6446; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 6448; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 7620; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 7621; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 7624; podiel: 2/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 7718; podiel: 143/562
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1423; podiel: 1/16
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 2015; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1704; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 1424; podiel: 1/6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 952; podiel: 3/544
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 519; podiel: 1/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 518; podiel: 1/192
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 518; podiel: 1/192
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZÁVADKA; číslo LV: 518; podiel: 1/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVANY; číslo LV: 76; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVANY; číslo LV: 76; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVANY; číslo LV: 410; podiel: 1/12
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ODORÍN; číslo LV: 832; podiel: 18/5740
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ODORÍN; číslo LV: 1219; podiel: 18/5740
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ODORÍN; číslo LV: 1090; podiel: 90/5760
ORNÁ PÔDA; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 5863; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 1995, podiel: 1/1
PRÍVESNY VOZÍK, továrenská značka: PONGRÁTZ, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 05. 2001
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->