Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X162021
ID oznámenia: 
16523
titul, meno, priezvisko: 
doc.PhDr.JUDr. MICHAL ĎURIŠ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
81154 € (z výkonu verejnej funkcie), 59635 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA. PRÁVN.FAKULTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ SEKCIE PRÁVNYCH SLUŽIEB A SLUŽIEB KLIENTOM
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.)
požitky: MESAČNÁ ODMENA, SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie SLOVENSKÝ GROB; číslo LV: 2519; podiel: 100%
ZÁHRADA S DROBNOU STAVBOU NEZAPÍSANOU NA LV; kat. územie SLOVENSKÝ GROB; číslo LV: 4593; podiel: BSM
BYT S PODIELOM NA POZEMKOCH; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 8631; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - VONKAJŠIE PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie RAČA; číslo LV: 12926; podiel: BSM
BYT, DVE PARKOVACIE STÁTIA S PODIELOM NA POZEMKOCH; kat. územie RAČA; číslo LV: 4426,1460; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
BYTOVÉ ZARIADENIE A ZARIADENIE DOMU, podiel: BSM
ZBIERKA UMELECKÝCH PREDMETOV A RODINNÝCH CENNOSTÍ, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÉ POISTENIE SO SPORENÍM, podiel: 100%
ŽIVOTNÉ POISTENIE SO SPORENÍM, podiel: 100%
DÔCHODCOVSKÝ PILIER, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 11. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->