Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203218
ID oznámenia: 
16645
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MICHAL CABALA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (OKTE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OKTE, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAJDÍKOVE HUMENCE; číslo LV: 2364; podiel: 1/11
RODINNÝ DOM; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1452; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA NIVY; číslo LV: 4268; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 2980; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ŠAJDÍKOVE HUMENCE; číslo LV: 2264; podiel: BSM
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAJDÍKOVE HUMENCE; číslo LV: 2416; podiel: BSM
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAJDÍKOVE HUMENCE; číslo LV: 2417; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2015, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: BSM
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: BSM
POHĽADÁVKA, podiel: BSM
INVESTIČNÉ SPORENIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 10. 02. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 09. 11. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->