Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K192274
ID oznámenia: 
18187
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MICHAL BAGAČKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
55661 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC VÚC BBSK
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie HNÚŠŤA; číslo LV: 1088; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HNÚŠŤA; číslo LV: 1088; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie HNÚŠŤA; číslo LV: 1088; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TISOVEC - K. Ú. RIMAVSKÁ PÍLA; číslo LV: 418, 803, 957,933, 789, 787; podiel: SPOLUVLASTNÍK
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZÁHRADA; kat. územie TISOVEC - K. Ú. RIMAVSKÁ PÍLA; číslo LV: 985, 997, 644, 694; podiel: SPOLUVLASTNÍK
LESNÝ POZEMOK A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TISOVEC - K.Ú. RIMAVSKÁ PÍLA; číslo LV: 539, 540, 955; podiel: SPOLUVLASTNÍK
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MAZDA , rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->