Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
W203680
ID oznámenia: 
16832
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAGDALÉNA MELLENOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ODBOROVÝ ZVÄZ POTRAVINÁROV SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLENKA PREDSTAVENSTVA
(MAJETKOVÁ ÚNIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2820; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 198; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2664; podiel: 10/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2374; podiel: 30/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 1836; podiel: 60/648
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2663; podiel: 30/1800
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 3103; podiel: 60/648
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2668; podiel: 1050/6300
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2666; podiel: 10/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2665; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZLATO A OBRAZY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 07. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->