Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203217
ID oznámenia: 
16106
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PhDr. MATÚŠ MACHAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FAKULTNÁ NEMOCNICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPP-DISTRIBÚCIA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(LC-ONCOMED, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN
(STAVEBNÁ KOMISIA)
požitky: 10 EUR ZA ZASADNUTIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA P.Č. 593/1, 593/2, 594; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 1406; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA P.Č 567, 568/1, 568/2; kat. územie SLÁDKOVÍCOVO; číslo LV: 1406; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA P.Č.: 595; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 1406; podiel: 1/1 BSM
OSTATNÁ PLOCHA P.Č.:3613/27, 3613/28; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 4334; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1 (BSM)
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 16. 04. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie SLÁDKOVIČOVO, rok zač. užívania: 2013, spôsob užívania: BEZODPLATNE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2012
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->