Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203895
ID oznámenia: 
16323
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MATEJ SÝKORA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BIONT, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(PRONAFA S.R.O.)
KONATEĽ
(SÝKORA ADVISORY S.R.O.)
KONATEĽ
(SÝKORA A SÝKOROVÁ - ADVISORY, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(SÝKORA - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(BIOTOP HRADOVÁ, O. Z.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 9574; podiel: BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 9574; podiel: BSM
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 9574; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 3533; podiel: BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 3533; podiel: BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 3533; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 882; podiel: BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 882; podiel: BSM
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 882; podiel: BSM
ZÁHRADNÁ CHATKA BEZ SÚP. Č.; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: NEZALOŽENÝ LV; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE RODINNÝCH DOMOV, podiel: BSM
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
existencia záväzku: 
ZÁVÁZOK ZO ZMLUVY O ÚČELOVOM ÚVERE NA BÝVANIE, podiel: BSM -1/1, dátum vzniku: 07. 02. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
POZEMOK - ZÁHRADA, kat. územie SEVERNÉ MESTO, rok zač. užívania: 2016, spôsob užívania: UŽÍVANIE AKO ČLEN ZÁHR.OSADY ZO SZZ
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->