Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C172184
ID oznámenia: 
15171
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JUDr. MARTINA LUBYOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
56069 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CENTRUM SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 599; podiel: 1/10
RODINNÝ DOM; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 570; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 570; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1495; podiel: 1/4
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 6560; podiel: 1/1
ZASTAVNÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 570; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 904; podiel: 1/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 570; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 904; podiel: 1/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 904; podiel: 1/10
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL POZ. A SPOL. ČASTI DOMU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5111; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 1395; podiel: 1/2
POZEMOK S VONKAJŠÍM PARKOVACÍM STÁTIM; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5318; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 6560; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA PRIĽAHLÝCH POZEMKOCH; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 1/1004
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA PRIĽAHLÝCH POZEMKOCH; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3815; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA PRIĽAHLÝCH POZEMKOCH; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3815; podiel: 4/771
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA PRIĽAHLÝCH POZEMKOCH; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1339; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 1395; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 904; podiel: 1/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 904; podiel: 1/10
ZÁHRADA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 98; podiel: 1/10
PASIENOK; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 897; podiel: 1/2
BYT; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1543; podiel: 1/2
SOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH DOMU; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1543; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3484; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3484; podiel: 1/1
POZEMOK NA KTOROM JE UMIESTNENÁ BYTOVÁ A INŽINIERSKA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3484; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 2610; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 2610; podiel: 1/1
CHATA, STAVBA NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 2610; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2592; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 6216; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 665; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 1395; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH ZARIADENIA DOMU; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3815; podiel: 1/1
SPOLUVL. PODIEL NA SPOL. ČASTIACH ZARIADENIA DOMU; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3815; podiel: 1/1
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3815; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2161; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 570; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
ŠPERKY A UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA BANKOVOM ÚČTE A V HOTOVOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->