Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121663
ID oznámenia: 
16255
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN ŠUSTR, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
40375 € (z výkonu verejnej funkcie), 158398 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRANSPETROL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROP. VÝROBKOV)
požitky: MOBILNÝ TELEFÓN
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 4343; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 8806; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie KRÁĽOVÁ PRI SENCI; číslo LV: 331; podiel: 1/1
PARKOVACIE STÁTIE, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA II, RUŽINOV- NIVY; číslo LV: 3559; podiel: 1/92
REKREAČNÁ CHATA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRÚTKY; číslo LV: 2818; podiel: 1/1
BYT, OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA II - RUŽINOV; číslo LV: 2065; podiel: 1/1
PARKOVACIE STÁTIE 2X, OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA II - RUŽINOV; číslo LV: 2065; podiel: 2X1387/199265
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 7802,9457; podiel: 1/1, 5735/392256
PIVNIČNÁ KOBKA, OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVNÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA II - RUŽINOV; číslo LV: 2065; podiel: 406/13040
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->