Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202832
ID oznámenia: 
15389
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MARTIN SOMORA, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTV SZU BANSKÁ BYSTRTCA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SÚDNY ZNALEC V ODBORE ZDRAVOTNÍCTVO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KORDÍKY; číslo LV: 708; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2014, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->