Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G172172
ID oznámenia: 
16781
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARTIN MICHALANSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 57868 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
STAVBA DOMU; kat. územie LORINČÍK; číslo LV: 1862; podiel: 1/1
POZEMOK 652 M2; kat. územie LORINČÍK; číslo LV: 1862; podiel: 1/1
POZEMOK - PODIEL NA PRÍSTUPOVEJ CESTE; kat. územie LORINČÍK; číslo LV: 1840; podiel: 1/120
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VW, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČET V BANKE, podiel: BSM
PRIÍJEM Z PODNIKANIA MANŽELKY, podiel: BSM
ÚČET V BANKE, podiel: BSM
ÚČET V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 08. 02. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 10. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->