Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZN202324
ID oznámenia: 
16482
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN KATRIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci Kancelárie Súdnej rady SR
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 1958; podiel: 25%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 1958; podiel: 25%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 1958; podiel: 25%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9762; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9762; podiel: 1/76
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2013, podiel: 100%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: PORSCHE, rok výroby: 2015, podiel: 100%
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: PORSCHE, rok výroby: 2018, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 19. 10. 2017
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 31. 05. 2005
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 08. 2018
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->