Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203444
ID oznámenia: 
16374
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MARTIN KAPASNÝ, PhD.,MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ŽILINA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
KATOLÍCKA UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 137 PARC 372/2; podiel: 3/4
POZEMOK POD RODINNÝM DOMOM; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: PARC. Č. 372/2; podiel: 1/1
POZEMOK PRI RODINNOM DOME; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: PARC Č. 343/3; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: PARC. Č. 373/1; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie VARIN; číslo LV: 1361 PARC. Č. 437; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADOVÝ ÚČET , podiel: 1/1
SPORIACI ÚČET, podiel: 1/1
SPORIACI ÚČET, podiel: 1/1
BEŽNÝ ÚČET, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->