Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202550
ID oznámenia: 
15952
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN JANÁČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
GENERÁLNY ŠTÁTNY RADCA
(MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: 1/1
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: BSM
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVODRIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4310; podiel: BSM 6296/441744
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4310; podiel: BSM 8648/441744
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: BSM 85231/441744
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: BSM 436/42700
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: BSM 85231/441744
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: BSM 85231/441744
BYT; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 897; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 912; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2018, podiel: BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2018, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM , dátum vzniku: 15. 03. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->