Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172131
ID oznámenia: 
17023
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN GOLIS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
20665 € (z výkonu verejnej funkcie), 247344 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE RAKOVÁ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 6575; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 6575; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 6575; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 9191; podiel: 2,5%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ , rok výroby: 2016, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->