Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172126
ID oznámenia: 
16522
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN BOHOŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
18348 € (z výkonu verejnej funkcie), 79245 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SENEC; číslo LV: 6446; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 6446; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 8406; podiel: BSM
BYT; kat. územie SENEC; číslo LV: 6580; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 6803; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie SENEC; číslo LV: 6357; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10920; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->