Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203951
ID oznámenia: 
15882
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARTIN BEŇUCH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KÚPELE SLIAČ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(HEALTHCARE FACILITIES J.S.A.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(TRANOSCIUS A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie SVÄTÝ KRÍŽ; číslo LV: 1511; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVANATÝ PORAST; kat. územie SVÄTÝ KRÍŽ; číslo LV: 1511; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVÄTÝ KRÍŽ; číslo LV: 1511; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVÄTÝ KRÍŽ; číslo LV: 1543; podiel: 1/8 BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SVÄTÝ KRÍŽ; číslo LV: 1543; podiel: 1/8 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 05. 2017
LEASING NA OSOBNÉ VOZIDLO, podiel: 1/1, dátum vzniku: 31. 01. 2020
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 10. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->