Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203781
ID oznámenia: 
16386
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTA SZTRAKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚNIA DOPRAVY PÓŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ POŠTA, A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY V SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 6188; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 4295; podiel: 1/8
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY V SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 4296; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČAKLOV; číslo LV: 1868; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SOĽ; číslo LV: 799; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SOĽ; číslo LV: 768; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOĽ; číslo LV: 334; podiel: 3/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SOĽ; číslo LV: 259; podiel: 42/504
TRVALÝ TRÁVNY PORAST A ORNÁ PÔDA; kat. územie SOĽ; číslo LV: 769; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SOĽ; číslo LV: 1734; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MAZDA, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2000, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MAZDA, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE Z 1.VLNY KUPÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 08. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->